บุคลากร : กองสวัสดิการสังคม

วันทนา
น.ส.วันทนา ปัญญาเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มุกดา-สีงเวียนวงค์
น.ส.มุกดา สังเวียนวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.อุบลวรรณ เจริญยิ่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ