บุคลากร : กองสวัสดิการสังคม

วันทนา
น.ส.วันทนา ปัญญาเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มุกดา-สีงเวียนวงค์
น.ส.มุกดา สังเวียนวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ