บุคลากร : กองสวัสดิการสังคม

 
  วันทนา  
  น.ส.วันทนา ปัญญาเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
  มุกดา-สีงเวียนวงค์  
  น.ส.มุกดา สังเวียนวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 
   
  น.ส.อุบลวรรณ เจริญยิ่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ