หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 0-5462-6983
โทรสาร(แฟกต์) 0-5453-2392

E-mail : [email protected]

google map code generator


แผนที่  https://goo.gl/maps/tQn4fMXadbuMCh729

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

สำนักปลัด 111 , 124
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 112
ศูนย์ อปพร. 113
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 114
กองคลัง 115
โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 116
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  117
กองช่าง 118
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 119
หน่วยตรวจสอบภายใน 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 121
กองสวัสดิการสังคม 122
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 123
ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 0
ร้องเรียน – ร้องทุกข์ 111