โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

สวัสดิการ

บทบาทหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน รวมทั้งรับทราบปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งดำเนินการ พัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒. งานสังคมสงเคราะห์
    มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฎิบัติงานในด้านสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่ และให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
  มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินมีทุนในการประกอบอาชีพ งานให้คำปรึกษาด้านอาชีพให้แก่ผู้มารขอรับคำแนะนำ งานพัฒนาสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมให้สตรีมีความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายในสตรี งานพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชราและผู้ประสบปัญหาความยากจน

๔. งานอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมาย

ระดับ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
จำนวน