โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศึกษา

บทบาทหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                                                         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ตำราเรียน การวางแผน การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่ง เสริมการวิจัย การวาง โครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนด นโยบาย แผนงาน และแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา

ระดับ ครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
จำนวน