โครงสร้างกองช่าง

ช่าง

บทบาทหน้าที่กองช่าง                                                                                                                                                                                          กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครง การใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และ จัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และ การออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
จำนวน