ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อบต.เวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

4.1 ประเด็นการพัฒนาทางกายภาพ  โครงสร้างพื้นฐาน  สังคมและสิ่งแวดล้อม
        

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาทางกายภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ด้านการจัดระเบียบทางกายภาพของชุมชน หมู่บ้าน และสังคม สำนักงานปลัด, กองช่าง,  กองการศึกษา
2. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคม  ขนส่งและ ระบบสาธารณูปโภค กองช่าง
3. ด้านพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน
วัยเรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ด้านส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้านการจัดการบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการจัดระบบรักษาความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคมและการมีส่วนร่วม ทุกส่วนราชการ

4.2 ประเด็นการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 1. ด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดี ของท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  พื้นที่ สำนักงานปลัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 4.3 ประเด็นการพัฒนาการเศรษฐกิจ  การเกษตร และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร  และการท่องเที่ยว 1. ด้านการส่งเสริมการดำเนินการตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัด
2. ด้านการส่งเสริม  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม
 3. ด้านการอบรมพัฒนาอาชีพ  และหาแหล่งทุน เพื่อสร้างอาชีพ และสนับสนุนการอาชีพเสริม  ส่วนสวัสดิการสังคม
4. ด้านการจัดหาวัตถุดิบ พัฒนามาตรฐานสินค้า พื้นเมืองและพัฒนาการตลาดในการระบายสินค้า พื้นเมืองหรือสินค้าของชุมชนท้องถิ่น ส่วนสวัสดิการสังคม
5. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สำนักงานปลัด

 4.4 ประเด็นการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหาร 1. ด้านการอบรมให้ความรู้ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ทุกส่วนราชการ
2. ด้านการบริการงานโดยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทุกส่วนราชการ
3. ด้านการสนองตอบนโยบายรัฐ ทุกส่วนราชการ