แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ.2559 – 2561)แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ.2560 – 2562)
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ.2556-2560)

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ.2560-2563)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ. 2561-2564)
  แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ. 2561 -2565)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ. 2566 -2570)

แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

                                                                                                 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                      
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564