ข้อมูลตามประเด็นนโยบาย (1)

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองในแต่ละประเด็นนโยบาย ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

1.  นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม

สถิติข้อมูลในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,921 ครัวเรือน

เพศชาย จำนวน 3,859

เพศหญิง จำนวน 4,340 คน

รวมทั้งหมด จำนวน 8,199 คน

จำนวนผู้สูงอายุในตำบล จำนวน 2,283 คน

จำนวนคนพิการในตำบล จำนวน 467 คน

จำนวนกลุ่มเปราะบางในตำบล จำนวน 247 คน

จำนวนผู้ป่วยติดเตียงในตำบล จำนวน 24 คน

แบ่งเป็น

เพศชาย จำนวน 102 คน

เพศหญิง จำนวน 145 คน

ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

– จำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ                               958  คน

– จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                  1,620  คน

– ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  12 หลัง

ด้านการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

– กลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรม  – งานฝีมือ                  จำนวน   25 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์                                     จำนวน   10 กลุ่ม

– กลุ่มผลิตผ้าหม้ห้อม                                         จำนวน   8 กลุ่ม

– กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์                                       จำนวน   46 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรกร                                                 จำนวน   18 กลุ่ม

– กลุ่มแปรรูป – ถนอมอาหาร                              จำนวน 12 กลุ่ม

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน

ตู้ยามตำรวจ                                                      จำนวน   2 แห่ง

อาสาสมัครตำรวจบ้าน                                        จำนวน   137 นาย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                       จำนวน 217 นาย

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                                   จำนวน 1 คัน

ถังเคมี                                                              จำนวน 100 ชุด

พนักงานดับเพลิง                                              จำนวน 8 คัน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จำนวน 64 คน

2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลเวียงทอง จำนวน 2 แห่ง นอกจากนั้นแล้วแต่ละหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                              จำนวน 2 แห่ง

2.คลีนิคเอกชน                                                           จำนวน 3 แห่ง

3.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ                         จำนวน 4 คน

พยาบาลวิชาชีพ                                                           จำนวน 2 คน

ทันตภิบาล                                                                   จำนวน 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                       จำนวน 1 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข                                                  จำนวน 230 คน

4.ประเภทการเจ็บป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก

(1) โรคระบบทางเดินหายใจ

(2) โรคระบบย่อยอาหาร

(3) โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

(4) อาการแสดงที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นๆได้

(5) โรคระบบผิวหนัง

3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านเวียงทอง

2.โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร

3.โรงเรียนบ้านผาสุก

4.โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ทุก หมู่บ้านจะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้เล็กๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หรือตั้งอยู่บริเวณวัด โรงเรียน เป็นต้น

สถานศึกษา

มีโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ มีการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษา มีเพียงโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรแห่งเดียวที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุกแห่งมีพื้นที่โล่งและสนามกีฬาที่นุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่างๆ

มี พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะฯ ที่จัดไว้ให้ประชาชน มีจำนวนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (1.8 ไร่ ต่อ 1,000 คน) ไม่มีสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากรวมเอาพื้นที่สนามกีฬา พื้นที่โล่งในโรงเรียน ในวัด ในสถานที่ราชการที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ใน บางเวลา ก็จะมีพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทนี้พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการสูง กว่ามาตรฐาน

4.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

แม้ ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในตำบลเวียงทองประกอบอาชีพในการทำอุตสาหกรรมขนาด เล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้าจากไม้จึงทำให้เกิดการจ้างงานในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ประชาชน ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันสูง ประกอบกับการประกอบการเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเป็นการปลูกข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด สวนผลไม้ ซึ่งในรอบปี ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลมากนักทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีเวลาเพียงพอที่ จะไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่าการทำเกษตรกรรม

ดังนั้น จึงพบว่าโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชากรจะมีอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นอาชีพหลัก

รอง ลงมาคือ รับจ้างทำงานฝีมือ (เช่น งานผลิตเฟอร์นิเจอร์) โดยงานรับจ้างในลักษณะที่เป็นลูกจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายวันมากกว่าลูกจ้างรายเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศเหมือนอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การที่แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างภายในหมู่บ้าน โดยทำงานเกี่ยวกับช่างฝีมือประเภทต่างๆ เช่น แกะสลัก ช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ประชากรส่วนใหญ่จึงยังคงรักษาการทำการเกษตรกรรมไว้ ไม่ได้ทอดทิ้งไป แม้ว่าจะมีอาชีพอื่นที่สร้างรายได้ที่ดีกว่ามาแทน และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ คือ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสหกรณ์การค้าไม้เรือนเก่า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มผลิตผ้าหม้อห้อม กลุ่มผลิตผ้าด้นมือ กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มขนมไทย เป็นต้น แต่กลุ่มที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสหกรณ์ค้าไม้เรือนเก่า

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน

เนื่อง จากการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลืองและข้าวโพด สำหรับการทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าตั้งอยู่ สามารถทำนาได้ปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำในฤดูสำหรับพื้นที่ที่มีศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าตัง ้อยู่สามารถทำนาได้ถึงปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ด้านการอุตสาหกรรม พบว่า มีอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นอุตสาหกรรมหลัก โดยตั้งปะปนอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่พักอาศัย โรงงานเหล่านี้รับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้น ในแนวเขตวางผังเมืองรวมจึงมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์จำนวนน้อย ปัญหาในปัจจุบันคือ คำสั่งการผลิตไม่แน่นอน ทำให้รายได้ทั้งโรงงานและชาวบ้านไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

สถาบันการเงิน

ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีธนาคารของรัฐบาลตั้งอยู่ 1 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการในปี 2554 โดยผู้ใช้บริการส่วนมากคือประชาชนในตำบลเวียงทองและใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการด้านการให้สินเชื่อของเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัทนิ่มซี่เส็ง และ บริษัทเอมม่าลิสซิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ประชาชนอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากการใช้บริการของธนาคาร

การเกษตรกรรม

ลักษณะ การประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อลดต้นทุนการผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชนอกฤดูเพราะยังขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรบางส่วนที่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าหลังการทำนา เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว รองลงมาคือ ถั่วเหลือง

– ผลไม้ที่สำคัญ คือ มะม่วง รองลงมาคือ ลำไย

– พื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ คือพื้นที่นา และพื้นที่สวน

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

มูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ที่สำคัญที่สุดของเขตตำบลเวียงทอง คือ อุตสาหกรรมเฟร์นิเจอร์ไม้ซึ่งมีจำนวนโรงงานมากที่สุด อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำและรายได้ตลอดทั้งปี

อุตสาหกรรม ในครัวเรือน เช่น การทำผ้าหม้อห้อม เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดอาชีพตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประชาชนในตำบลเวียงทองและจังหวัดแพร่นิยมสวมใส่ผ้าหม้อห้อม ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวตำบลเวียงทองและจังหวัดแพร่ และปัจจุบันการสวมใส่ผ้าหม้อห้อมยังเป็นที่นิยมของจังหวัดอื่นๆอีกด้วย เพราะมีการพัฒนาในด้านรูปแบบที่ทันสมัย อุตสาหกรรมบางส่วนได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP และได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่มีอยู่ในเขตตำบลเวียงทอง เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าลักษณะวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro – enterprises) กล่าวคือ มีขนาดเล็กมาก ใช้แรงงานน้อยมาก และเป็นแรงงานครอบครัว แรงงานจ้างแทบจะไม่มี ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการบริการเพื่อการบริโภคท้องถิ่น (Local Industries)

– โรงงานผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น ได้แก่

โรงงานน้ำดื่ม           4 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก   3 แห่ง

หน่วยธุรกิจ ร้านค้าและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

– โรงสี                                          3 แห่ง

– ร้านขายของชำและร้านอาหาร     81 แห่ง

– ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า                 1 แห่ง

– ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                     4 แห่ง

– สถาบันการเงิน                             1 แห่ง

– สถานพยาบาล                             2 แห่ง

– โรงแรม                                       2 แห่ง

– ร้านซ่อมรถยนต์ – จักรยานยนต์     18 แห่ง

– ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                 3 แห่ง

– ตลาดสด                                     2 แห่ง

– ห้องเช่า/บ้านเช่า                         12 แห่ง

– โกดังเก็บสินค้า                             2 แห่ง

– ร้านสะดวกซื้อ                               2 แห่ง

– ร้านตัดผม/เสริมสวย                     20 แห่ง