ข้อมูลตามประเด็นนโยบาย (1)

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองในแต่ละประเด็นนโยบาย ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

1.  นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม

ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

– จำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ                               958  คน

– จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                  1,620  คน

– ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  12 หลัง

ด้านการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

– กลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรม  – งานฝีมือ                  จำนวน   25 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์                                     จำนวน   10 กลุ่ม

– กลุ่มผลิตผ้าหม้ห้อม                                         จำนวน   8 กลุ่ม

– กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์                                       จำนวน   46 กลุ่ม

– กลุ่มเกษตรกร                                                 จำนวน   18 กลุ่ม

– กลุ่มแปรรูป – ถนอมอาหาร                              จำนวน 12 กลุ่ม

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน

ตู้ยามตำรวจ                                                      จำนวน   2 แห่ง

อาสาสมัครตำรวจบ้าน                                        จำนวน   137 นาย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                       จำนวน 217 นาย

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                                   จำนวน 1 คัน

ถังเคมี                                                              จำนวน 100 ชุด

พนักงานดับเพลิง                                              จำนวน 8 คัน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จำนวน 12 คน

2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลเวียงทอง จำนวน 2 แห่ง นอกจากนั้นแล้วแต่ละหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                              จำนวน 2 แห่ง

2.คลีนิคเอกชน                                                           จำนวน 3 แห่ง

3.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ                         จำนวน 4 คน

พยาบาลวิชาชีพ                                                           จำนวน 2 คน

ทันตภิบาล                                                                   จำนวน 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                       จำนวน 1 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข                                                  จำนวน 230 คน

4.ประเภทการเจ็บป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก

(1) โรคระบบทางเดินหายใจ

(2) โรคระบบย่อยอาหาร

(3) โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

(4) อาการแสดงที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นๆได้

(5) โรคระบบผิวหนัง

3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านเวียงทอง

2.โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร

3.โรงเรียนบ้านผาสุก

4.โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ทุก หมู่บ้านจะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้เล็กๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หรือตั้งอยู่บริเวณวัด โรงเรียน เป็นต้น

สถานศึกษา

มีโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ มีการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษา มีเพียงโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรแห่งเดียวที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุกแห่งมีพื้นที่โล่งและสนามกีฬาที่นุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่างๆ

มี พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะฯ ที่จัดไว้ให้ประชาชน มีจำนวนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (1.8 ไร่ ต่อ 1,000 คน) ไม่มีสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากรวมเอาพื้นที่สนามกีฬา พื้นที่โล่งในโรงเรียน ในวัด ในสถานที่ราชการที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ใน บางเวลา ก็จะมีพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทนี้พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการสูง กว่ามาตรฐาน

4.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

แม้ ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในตำบลเวียงทองประกอบอาชีพในการทำอุตสาหกรรมขนาด เล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้าจากไม้จึงทำให้เกิดการจ้างงานในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ประชาชน ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันสูง ประกอบกับการประกอบการเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเป็นการปลูกข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด สวนผลไม้ ซึ่งในรอบปี ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลมากนักทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีเวลาเพียงพอที่ จะไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่าการทำเกษตรกรรม

ดังนั้น จึงพบว่าโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชากรจะมีอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นอาชีพหลัก

รอง ลงมาคือ รับจ้างทำงานฝีมือ (เช่น งานผลิตเฟอร์นิเจอร์) โดยงานรับจ้างในลักษณะที่เป็นลูกจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายวันมากกว่าลูกจ้างรายเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศเหมือนอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การที่แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างภายในหมู่บ้าน โดยทำงานเกี่ยวกับช่างฝีมือประเภทต่างๆ เช่น แกะสลัก ช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ประชากรส่วนใหญ่จึงยังคงรักษาการทำการเกษตรกรรมไว้ ไม่ได้ทอดทิ้งไป แม้ว่าจะมีอาชีพอื่นที่สร้างรายได้ที่ดีกว่ามาแทน และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ คือ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสหกรณ์การค้าไม้เรือนเก่า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มผลิตผ้าหม้อห้อม กลุ่มผลิตผ้าด้นมือ กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มขนมไทย เป็นต้น แต่กลุ่มที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสหกรณ์ค้าไม้เรือนเก่า

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน

เนื่อง จากการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลืองและข้าวโพด สำหรับการทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าตั้งอยู่ สามารถทำนาได้ปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำในฤดูสำหรับพื้นที่ที่มีศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าตัง ้อยู่สามารถทำนาได้ถึงปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ด้านการอุตสาหกรรม พบว่า มีอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นอุตสาหกรรมหลัก โดยตั้งปะปนอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่พักอาศัย โรงงานเหล่านี้รับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้น ในแนวเขตวางผังเมืองรวมจึงมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์จำนวนน้อย ปัญหาในปัจจุบันคือ คำสั่งการผลิตไม่แน่นอน ทำให้รายได้ทั้งโรงงานและชาวบ้านไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

สถาบันการเงิน

ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีธนาคารของรัฐบาลตั้งอยู่ 1 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการในปี 2554 โดยผู้ใช้บริการส่วนมากคือประชาชนในตำบลเวียงทองและใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการด้านการให้สินเชื่อของเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัทนิ่มซี่เส็ง และ บริษัทเอมม่าลิสซิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ประชาชนอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากการใช้บริการของธนาคาร

การเกษตรกรรม

ลักษณะ การประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อลดต้นทุนการผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชนอกฤดูเพราะยังขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรบางส่วนที่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าหลังการทำนา เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว รองลงมาคือ ถั่วเหลือง

– ผลไม้ที่สำคัญ คือ มะม่วง รองลงมาคือ ลำไย

– พื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ คือพื้นที่นา และพื้นที่สวน

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

มูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ที่สำคัญที่สุดของเขตตำบลเวียงทอง คือ อุตสาหกรรมเฟร์นิเจอร์ไม้ซึ่งมีจำนวนโรงงานมากที่สุด อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำและรายได้ตลอดทั้งปี

อุตสาหกรรม ในครัวเรือน เช่น การทำผ้าหม้อห้อม เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดอาชีพตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประชาชนในตำบลเวียงทองและจังหวัดแพร่นิยมสวมใส่ผ้าหม้อห้อม ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวตำบลเวียงทองและจังหวัดแพร่ และปัจจุบันการสวมใส่ผ้าหม้อห้อมยังเป็นที่นิยมของจังหวัดอื่นๆอีกด้วย เพราะมีการพัฒนาในด้านรูปแบบที่ทันสมัย อุตสาหกรรมบางส่วนได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP และได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่มีอยู่ในเขตตำบลเวียงทอง เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าลักษณะวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro – enterprises) กล่าวคือ มีขนาดเล็กมาก ใช้แรงงานน้อยมาก และเป็นแรงงานครอบครัว แรงงานจ้างแทบจะไม่มี ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการบริการเพื่อการบริโภคท้องถิ่น (Local Industries)

– โรงงานผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น ได้แก่

โรงงานน้ำดื่ม           4 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก   3 แห่ง

หน่วยธุรกิจ ร้านค้าและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

– โรงสี                                          3 แห่ง

– ร้านขายของชำและร้านอาหาร     81 แห่ง

– ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า                 1 แห่ง

– ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                     4 แห่ง

– สถาบันการเงิน                             1 แห่ง

– สถานพยาบาล                             2 แห่ง

– โรงแรม                                       2 แห่ง

– ร้านซ่อมรถยนต์ – จักรยานยนต์     18 แห่ง

– ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                 3 แห่ง

– ตลาดสด                                     2 แห่ง

– ห้องเช่า/บ้านเช่า                         12 แห่ง

– โกดังเก็บสินค้า                             2 แห่ง

– ร้านสะดวกซื้อ                               2 แห่ง

– ร้านตัดผม/เสริมสวย                     20 แห่ง