วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อบต.เวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“เวียงทองน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี  มีเศรษฐกิจมั่นคง  ดำรงด้วยหลักธรรมาภิบาล”

4.2  พันธกิจการพัฒนา  (Mission)

          เวียงทองน่าอยู่

1)  การพัฒนาจัดวางผังเมืองของ อบต.เวียงทอง

2)  เส้นทางการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

3)  การพัฒนาการศึกษา

4)  การพัฒนาการสาธารณสุข

5)  การรักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6)  การพัฒนาชุมชนและสังคม

7)  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน

          เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี 

1)  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดี

2)  การเสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

          มีเศรษฐกิจมั่นคง 

1)  การดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

2)  ส่งเสริม สนับสนุนการเศรษฐกิจในพื้นที่

3)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเกษตร

          ดำรงด้วยหลักธรรมาภิบาล

1)  การพัฒนาข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

2)  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3)  การบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (goal)

1)  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองน่าอยู่

2)  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดี และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

3)  เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

4)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน

5)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำในการปฏิบัติหน้าที่

6)  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี