แผ่นพับ/วารสารประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

  • วารสารรายงานผลการดำเนินงาน อบต.เวียงทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลด)
  •  รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลด)