บุคลากร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

S__9625603
นายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2015-avatar-ชูศักดิ์ นางสาวสิริญา คำแก้ว
 นายชูศักดิ์ บุญสม
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฎิบัติงาน
นางสาวสิริญา คำแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
S__9625604 ฤทธิไกร S__9625607
นายอินสอน นาทิพย์
คนงานประจำรถขยะ
นายฤทธิไกร ยาสะตี
พนักงานขับรถยนต์
นายแก้ว พระทองคำ
คนงานประจำรถขยะ
ประสงค์-แสนคำลือ
นายสงกรานต์ วันอิน
พนักงานขับรถยนต์
นายประสงค์ แสนคำลือ
พนักงานขับรถยนต์