สภาพทั่วไป

 

ลักษณะที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง                                                                                                                                                                                          ตำบลเวียงทอง  เป็นตำบลที่มีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอเมืองแพร่  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศใต้เพียง  3  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น  ไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร  โดยมีเส้นทางในการคมนาคม  2  เส้นทาง  คือถนนยันตรกิจโกศล  และเส้นทางตำบลป่าแมต           

เขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     ตำบลป่าแมต  อำเภอเมืองแพร่
ทิศใต้                 ติดต่อกับ     ตำบลร่องกาศ  อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ     ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่  และตำบลบ้านกาศ  อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     ป่าสงวนแห่งชาติแม่สาง  แม่ก๋อน  อำเภอลอง

เนื้อที่                                                                                                                                                                                                                                                                         ตำบลเวียงทอง  มีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  10.996.38  ไร่  หรือประมาณ  36.18  ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ  จำนวน  1,141  ไร่  พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้  จำนวน  9,855.38  ไร่
โดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านในพื้นที่  หมู่ที่  1 , หมู่ที่  2 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่  5 , หมู่ที่  8 , หมู่ที่  9 และหมู่ที่  10

สภาพภูมิประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเวียงทอง  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขาสูงเล็กน้อยบางส่วน  และมีแม่น้ำยมไหลผ่าน                                             

สภาพภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                     ลักษณะ ภูมิอากาศของตำบลเวียงทอง  ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  42  องศาเซลเซียส  ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกันยายน  มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  และฤดูหนาว  จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

แผนที่ตำบลเวียงทอง

จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านไชยามาตย์ นายวิวัฒน์ เวียงทอง
2 บ้านทองเกศ นายมะกัน อินจันทร์
3 บ้านน้ำบ่อ นายกิตติวัฒน์ เวียงนาค
4 บ้านโพธิสุนทร นางรุ่งนภา กาบบัว
5 บ้านโพธิสุนทร นายอุทัย สุดเสน่ห์
6 บ้านน้ำบ่อ นางสมพงศ์ เวียงเงิน
7 บ้านเขื่อนคำลือ นายทิว เจริญยิ่ง
8 บ้านผาสุก นายสถานิตย์ จันใจวงค์
9 บ้านเวียงทองใหม่ นางวิภาดา เวียงนาค
10 บ้านเขื่อนคำลือ นายพงษ์ศิลป์ เวียงนาค
11 บ้านผาสุก นายวิชิต เขื่อนเพ็ชร
12 บ้านไชยามาตย์ นางกชพรรณ จินดาเสน (กำนัน)

 

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวนหลังคาเรือน(หลัง)
หมู่ที่1 บ้านไชยามาตย์ 324 358 682 430
หมู่ที่2 บ้านทองเกศ 452 516 968 378
หมู่ที่3 บ้านน้ำบ่อ 470 543 1013 428
หมู่ที่4 บ้านโพธิสุนทร 282 331 613 261
หมู่ที่5 บ้านโพธิสุนทร 617 647 1264 508
หมู่ที่6 บ้านน้ำบ่อ 536 593 1129 433
หมู่ที่7 บ้านเขื่อนคำลือ 371 401 772 295
หมู่ที่8 บ้านผาสุก 383 391 774 298
หมู่ที่9 บ้านเวียงทองใหม่ 164 143 307 130
หมู่ที่10 บ้านเขื่อนคำลือ 422 427 849 297
หมู่ที่11 บ้านผาสุก 363 360 723 211
หมู่ที่12 บ้านไชยามาตย์ 259 288 547 226
รวม 4,643 คน 4,998 คน 9,641 3,895 หลังคา

 

(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ 17 ตุลาคม 2559)