สภาพทั่วไป

  • ลักษณะที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ตำบลเวียงทอง  เป็นตำบลที่มีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอเมืองแพร่  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศใต้เพียง 3 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น  ไปทางทิศเหนือประมาณ  10  กิโลเมตร  โดยมีเส้นทางในการคมนาคม  2  เส้นทาง  คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101  (ถนนยันตรกิจโกศล)  และทางหลวงชนบท  หมายเลข พร 4004 (สายบ้านทุ่ง – สุพรรณ)

     เขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลป่าแมต  อำเภอเมืองแพร่

ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลร่องกาศ  อำเภอสูงเม่น

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่  และตำบลบ้านกาศ  อำเภอสูงเม่น

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ป่าสงวนแห่งชาติแม่สาง  แม่ก๋อน  อำเภอลอง

  • เนื้อที่

          ตำบลเวียงทอง มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  22,612.50  ไร่  หรือประมาณ  36.18  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ โดยประมาณ จำนวน 6,875  ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ จำนวน  15,737.50 ไร่ โดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านในพื้นที่ 

  • ลักษณะภูมิศาสตร์

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเวียงทอง  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขาสูงเล็กน้อยบางส่วน  และมีแม่น้ำยมไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลเวียงทอง ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  42  องศาเซลเซียส ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

  • จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านไชยามาตย์ นายชูชาติ จันทร์หมื่น
2 บ้านทองเกศ นายมะกัน อินจันทร์
3 บ้านน้ำบ่อ นายกิตติวัฒน์ เวียงนาค
4 บ้านโพธิสุนทร นางรุ่งนภา กาบบัว
5 บ้านโพธิสุนทร นายอุทัย สุดเสน่ห์
6 บ้านน้ำบ่อ นางสมพงศ์ เวียงเงิน
7 บ้านเขื่อนคำลือ นายทิว เจริญยิ่ง
8 บ้านผาสุก นายสถานิตย์ จันใจวงค์  (กำนัน)
9 บ้านเวียงทองใหม่ นางวิภาดา เวียงนาค
10 บ้านเขื่อนคำลือ นางพรรณี เขื่อนเพ็ชร
11 บ้านผาสุก นายวิชิต เขื่อนเพ็ชร
12 บ้านไชยามาตย์ นายธิติวัฒน์ จินดาเสน
  • จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวนหลังคาเรือน(หลัง)
หมู่ที่1 บ้านไชยามาตย์ 321 350 671 469
หมู่ที่2 บ้านทองเกศ 443 497 940 379
หมู่ที่3 บ้านน้ำบ่อ 443 535 978 435
หมู่ที่4 บ้านโพธิสุนทร 249 306 555 262
หมู่ที่5 บ้านโพธิสุนทร 603 620 1,223 521
หมู่ที่6 บ้านน้ำบ่อ 522 590 1,112 460
หมู่ที่7 บ้านเขื่อนคำลือ 343 381 724 298
หมู่ที่8 บ้านผาสุก 371 382 753 298
หมู่ที่9 บ้านเวียงทองใหม่ 167 145 312 137
หมู่ที่10 บ้านเขื่อนคำลือ 394 434 828 302
หมู่ที่11 บ้านผาสุก 342 357 699 216
หมู่ที่12 บ้านไชยามาตย์ 255 285 540 242
รวม 4,453 คน 4,882 คน 9,335 คน 4,019 หลังคา

(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)