หน้าแรก-ยกเลิก

[masterslider id="2"]

พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ รายการ
2021-02-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางศิริยุพา คชสีห์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๗๓-๐๐๕ จากแยกเข้าฌาปนสถานบ้านผาสุก ถึงสวนนายโผน เวียงนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย พร.ก.๗๓-๐๐๑ จากปากทางเข้า ต.เวียงทอง ถึงทางแยกเข้า อบต.เวียงทอง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายบาน เวียงนาค ถึงห้าแยกเศรษฐกิจ เชื่อมระหว่าง หมู่ที ๓ และหมู่ที่ ๖ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากปากทางแยก พร ๔๐๐๔ ถึงหัวสะพานใหม่ ๒๙ พัฒนา รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายถ้ำเต็มใจ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายมงคลอินใจ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะ อบต. เวียงทอง จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เวียงทอง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสามัญ จันใจวงค์ ถึงห้วยร่องเคาะ วางท่อ คสล. ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเพลินพิศ มณีทิพย์ถึงแม่น้ำยม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาวรวม ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รายการการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันประกาศ รายการ
2022-08-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-19 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-19 จ้างซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน ๒๙๓ จุด ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางขึ้นบ่อขยะ หมู่ที่ ๘ โดยการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายลองสเตย์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน โดยถมหินคลุก และหินแม่น้ำ พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ ๑๒ และ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-08-15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.