ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (อบต.เวียงทอง) ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลเวียงทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 

โลโก้ อบต.เวียทอง

ภาพตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

๑.  รูปพระธาตุ แทนความหมายของพระธาตุต่างๆ ในตำบลเวียงทอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของราษฎรตำบลเวียงทอง
๒.  รูปเรือ แทนความหมายของประเพณีแข่งเรือยาว ที่ชาวตำบลเวียงทองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สืบเนื่องจากตำบลเวียงทองมีน้ำแม่ยมเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านในพื้นที่
๓.  รูปรวงข้าว แทนความหมายของพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ราษฎรตำบลเวียงทองมีอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าวเป็นอาชีพ