แบบฟอร์มคำขอข้อมูลต่างๆ

สำนักงานปลัด
คำร้องทั่วไป
แบบคำขอยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ
แบบขอใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
แบบคำขอร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบคำขออนุเคราะห์ รถรับ – ส่งผู้ป่วย
แบบคำร้องขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

กองคลัง
คำร้องขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คำร้องขอยกเลิกภาษีป้าย  
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
 คำร้องขออนุญาตใช้สุสานและฌาปนสถาน
กองช่าง
กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
คำร้องขออนุญาตต่างๆ (แบบ ตล.4)
คำขอรับและต่อใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำร้องขออนุญาตอื่นๆ
กองสวัสดิการสังคม
 หนังสือเเสดงความจำนงขอเปลี่ยนเเปลงเลขที่บัญชีโอนเงินเบี้ยยังชีพ
หนังสือเเจ้งการเสียชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
หนังสือมอบอำนาจ(โอนเงินเข้าบัญชีเเทน)
หนังสือมอบอำนาจ(แสดงตน)