บุคลากร : สำนักปลัด

ชัยยงสิษฐ์-เดชธรรม
นายชัยยงสิษฐ์ เดชธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
ลภัสรดา_เจริญยิ่ง วัลยา-สายน้ำเย็น ปวีณา-สำนักปลัด
นางลภัสรดา เจริญยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางวรรณพัชร บ่อเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปวีณา มโนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุมลทิพย์-คำดี นายธนกร จินดาเสน นิติกร คมลักษณ์
น.ส.สุมลทิพย์ คำดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายธนกร  จินดาเสน
นิติกรชำนาญการ
นายคมลักษณ์  คำเหมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
จุรีพร-ก่ายแก้ว ณัฐินันท์-ขันมณี
น.ส.จุรีพร ค่ายแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐินันท์ ขันมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประทิน ขันมณี
พนักงานขับรถยนต์
2015-avatar-พิสิษฐ์ อรุณี-คำเหลือง
นายพิสิษฐ์ ทิพย์รัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางอรุณี คำเหลือง
แม่ครัว
เชษฐ์-ดวงใจ สมเกียรติ-สำนักปลัด บรรพต จินดาหอม
นายเชษฐ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ มุดเจริญ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรพจค์ จินดาหอม
พนักงานดับเพลิง