บุคลากร : กองคลัง

นฤมล-ทรัพย์ไพศาลสุข
นางสาวนฤมล  ทรัพย์ไพศาลสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
จารุวรรณ์-ปัญญาเพ็ชร ปรารถนา-สารภี 2
นางจารุวรรณ์  ปัญญาเพ็ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปรารถนา  สารดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสาวสุพิชฌาย์  มณีรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 พัชนี-ปั้นสุวรรณ
 นางสาวเจษฎารัตน์  ศรคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
 นางพัชนี  หนองหล่ม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวฐิติรัชต์  จันทร์ใจวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน