บุคลากร : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

 2
สิบเอก พิเชษฐ เกตุหิรัญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
สุนันทร  แสงสุรี
นางสุนันทร  กุลสอนนาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุมาพร เป็กทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นางแสงสุรี  ใจเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สุนันทร
นางสุนันทร กุลสอนนาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
1
นางธนัชพร ขันมณี
ครู
นางสาวปิยวรรณ  เยาว์สกุล
ครู
นางปิยะธิดา  ดวงสาโรจน์
ครู
นายบุญธรรม ขันมณี
ภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
อัศนีย์พร
นางอัศนีย์พร  จันใจวงค์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มณีชยา
นางมณิชยา  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการ
นางมัทนา จินดามณี พัชมณ เวียงนาค
นางสาวนงคราญ พุ่มศรีอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมัทนา จินดามณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชมณ เวียงนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตติกาล เวียงนิล
ผู้ดูแลเด็ก