บุคลากร : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

 2
สิบเอก พิเชษฐ เกตุหิรัญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
สุนันทร  แสงสุรี
นางสุนันทร  กุลสอนนาน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
  นางแสงสุรี  ใจเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


   นายบุญธรรม ขันมณี
ภารโรง

 

  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สุนันทร
นางสุนันทร กุลสอนนาน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
วิรตา อินจันทร์ 1
นางธนัชพร ขันมณี
ครูคศ.1
นางวิรตา อินจันทร์
ครูคศ.1
นางปิยะธิดา  ดวงสาโรจน์
ครูคศ.1

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
อัศนีย์พร
นางอัศนีย์พร  จันใจวงค์
ครูคศ. 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นภาภรณ์ ทิพวัลย์ มณีชยา
 นางนภาภรณ์  เวียงนาค
ครูคศ. 1
นางทิพวัลย์ มโนรส
ครูคศ. 1
นางมณิชยา  ประเสริฐสังข์
ครูคศ.1
ประกายแก้ว พร้อมพงษ์ นางมัทนา จินดามณี พัชมณ เวียงนาค
นางประกายแก้ว พร้อมพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมัทนา จินดามณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชมณ เวียงนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 แสงเดือน ทวีสุข

นางแสงเดือน ทวีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก