_ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

บรรยายรายละเอียด โดยระบุบุคคล วันที่ เวลา สถานที่ เหตุการณ์ ให้ชัดเจน