บุคลากร : กองช่าง

 ประพันธ์
นายประพันธ์  จันทราพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์สิทธิ์ เถื่อนคำแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอุกฤษฎ์ เวียงนาค ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ S__9625606
นายอุกฤษณ์ เวียงนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุเทพ สุดเสน่ห์
คนงานเครื่องสูบน้ำ