บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บรรยายรายละเอียด โดยระบุบุคคล วันที่ เวลา สถานที่ เหตุการณ์ ให้ชัดเจน

 

ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

facebook อบต.เวียงทอง FACEBOOK ของ อบต.เวียงทอง