ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561