บุคลากร : สมาชิกสภาฯ

สุเทพ-ม3
 นายสุเทพ  สันป่าเป้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
ประธานสภา
 อุทัย  ปลัด-ทินกร
 นายอุทัย  โพธิกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
รองประธานสภา
 จ.ส.อ.ทินกร  ทะฤาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภา
สมคิด-อบต1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 นางสมคิด  เวียงโอสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
 เรืองรอง-อบต.2  ต่อพล-อบต.2
 นางเรืองรอง  จันทร์กระจ่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
 นายต่อพล  เวียงคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
 ชำนาญ-ม3
 นายชำนาญ  อินทร์ใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
 ฉวีวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4  นางฉวีวรรณ  กิตติวงค์เจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
 สยาม-ม5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5  นายสยาม  เวียงนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
 สิทธิชัย-ม6  สิงห์คาร-ม6
 นายสิทธิชัย  ขันมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
 นายสิงห์คาร  จินดามณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
 ธนวัฒน์  ณรงค์-ม7
 นายธนวัฒน์  เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
 นายณรงค์  วงค์รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
 อุทัย
 นายอุทัย  โพธิกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
 นคร-ม9  สมิง-ม9
 นายนคร  ชีวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
 นายสมิง  ชื่นบาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
 เสรี-ม10  สุริยันต์-ม10
 นายเสรี  วงค์ขันแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
 นายสุริยันต์  เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
ประพันธ์-ม11 สุคันธา-ม11
นายประพันธ์  จันใจวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
นางสุคันธา  คำขาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12