บุคลากร : สมาชิกสภาฯ

นายอุทัย โพธิกุล

ประธานสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่8

นายประพันธ์ จันใจวงค์

รองประธานสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่11

นางสมคิด เวียงโอสถ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่1

นายขจร เตรียมไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่2

นายสุเทพ สันป่าเป้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่3

นายเอกอรินทร์ มณีทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่4

นายสยาม เวียงนาค

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่5

นายสิงห์คาร จินดามณี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่6

นายจักรพันธ์ สุดเสน่ห์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่7

นายพีรพล อะทะกุล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่9

นายสุริยันต์ เขื่อนเพชร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่10

นายนพดล สันป่าเป้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

หมู่ที่12