บุคลากร : ปลัด และ รองปลัด อบต.

ปลัดทินกร
จ.ส.อ.ทินกร ทะฤาษี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
087-174-8742

เอนก-รองปลัด
นายเอนก สบายสุข

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
089-633-0518