บุคลากร : ปลัด และ รองปลัด อบต.

ปลัดทินกร
จ.ส.อ.ทินกร ทะฤาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

087-174-8742

เอนก-รองปลัด
นายเอนก สบายสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

089-633-0518