บุคลากร : ผู้บริหาร

นายก-สนั่น-จินดามณี
นายสนั่น  จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง
รองหมี เลขา อุ๊ด-ชื่นบาน
นายบัณฑิต  อินจันทร์
รองนายก อบต.
นางเกษณี  ชื่นบาน
เลขานุการนายก อบต.
นายอุ๊ด  ชื่นบาล
รองนายก อบต.