บุคลากร : ผู้บริหาร

   
 

นายเสรี เวียงนาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

081-5956405

 

นายจำเริญ จินดาเสน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

091-7211945

นายโผน เวียงนิล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

086-1887674

นางณัฐณิชา ชื่นบาน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

062-5214553