บุคลากร : ผู้บริหาร

นายก-สนั่น-จินดามณี
นายสนั่น  จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง

091-853-0255

อุ๊ด-ชื่นบาน เลขา
นายอุ๊ด  ชื่นบาล
รองนายก อบต.

081-706-3996

นายชัยรัตน์  เวียงนาค
เลขานุการนายก อบต.

082-951-9798

นางเกษณี  ชื่นบาน
รองนายก อบต.

093-956-9192