บุคลากร : ผู้บริหาร

นายก-สนั่น-จินดามณี
นายสนั่น  จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง
อุ๊ด-ชื่นบาน เลขา
นายอุ๊ด  ชื่นบาล
รองนายก อบต.
นายชัยรัตน์  เวียงนาค
เลขานุการนายก อบต.
นางเกษณี  ชื่นบาน
รองนายก อบต.