บุคลากร : ตรวจสอบภายใน

ปลัดทินกร
จ.ส.อ.ทินกร  ทะฤาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
S__9625609
นางสารภี  คำศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ