โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและวิธีช่วยเหลือเด็กจมน้ำ รวมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเด็กจากการจมน้ำ รวมไปถึงอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆรอบตัวที่สามารถเกิดขึ้นกับเด็กได้ในเบื้องต้น

Share