การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางออนไลน์

จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางออนไลน์ บนแถบสัญลักษณ์ (banner) “ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ที่ www.phrae.go.th หรือ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Share