โครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอนุบาลได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม

Share