ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะต้นทางในพื้นที่นำร่อง หมู่ที่ 10

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเอนก สบายสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยนายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ออกดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะต้นทางในพื้นที่นำร่อง หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share