โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟันในผู้สูงอายุ รวมถึงให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของตนเองและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

Share