โครงการบริหารจัดการน้ำ (เครือข่ายเดิม)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้จัดโครงการบริหารจัดการน้ำ (เครือข่ายเดิม) ครั้งที่ 3 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา ตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยร่องผาเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเพิ่มความเข็มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

Share