องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ปรับปรุงเว็บไซต์และชื่อสำนักงานใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และปรับปรุงชื่ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ไปติดต่อราชการ

Share