ขอรับการสนับสนุนสินค้าเกษตรกรในเครือข่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าผ้าไทย หมอนยางพาราช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา (สินค้าOTOP และ SME) ของศูนย์สินค้าพื้นบ้านไทย ไปจำหน่ายในหน่วยงานต่างๆ

Share