โครงการวันไหว้ครู ประจำปีพ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ และเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู

Share