โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง โดยจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ได้นำเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

Share