การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
2. การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

Share