โครงการคัดแยกขยะนำร่อง 1 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะนำร่อง 1 หมู่บ้าน ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ศาลาประชาคม วัดเขื่อนคำลือ ตำบลเวียงทอง โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและมีการไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share