การให้บริการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน

จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ใodkiดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน โดยดำเนินการออกบัตรให้กับผู้ได้รับพระราชทาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับบำเหน็จบำนาญ และประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด โดยยื่นคำขอมีบัตรได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่ โทร.054-511411

Share