โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิด “โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ” ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีการอบรมให้ความรู้แกนนำ อสม. ในการควบคุมและลดจำนวนลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลเวียงทอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนมอบทรายทีมีฟอส 1% เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย

Share