โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครู อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

 

Share