เตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินมาตรฐานของศพด.อบต.เวียงทอง

เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2556  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่่วนตำบลเวียงทอง ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลเอกสารและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยมต่อไป

DSC03915

Share