ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย โดยจะนำผลการตอบแบบสอบถามที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น

Share