ร่วมเปิดการบรรยายจาก วิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน (ขุนอาสา 329)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมเปิดการบรรยายหัวข้อ“ศาสตร์พระราชา” จากวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน (ขุนอาสา 329) ของกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างกองทัพกับประชาชน

Share