โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการทำพัดจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ

Share