ขอความร่วมมือทำแบบวัดการรับรู้ (ITAS) ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเองทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/e24n8b

Share