ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมายให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share