ร่วมใจแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่่อวันที่  12  ธันวาคม  2556  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ได้ร่วมกันสร้างฝายกระสอบทรายกั้นลำน้ำยมบริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิสุนทร หมู่ 5 ตำบลเวียงทอง และสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผาสุก หมู่  8 ตำบลเวียงทอง เนื่องจากปีนี้ได้เกิดภัยแล้งทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้ง แม่น้ำยมซึ่งเป็นเเม่น้ำสายหลักของชาวตำบลเวียงทองได้ลดลงต่ำกว่าปกติมาก ประกอบกับสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่ง ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งนี้ได้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในการแก้ปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000.-บาท

DSC_0070DSC_0110DSC_0051

Share