การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. รับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มตามภาค/เขต จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต

2. ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต เท่านั้น

3. กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.” ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Share