ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20

จากสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในสต็อกสูงกว่าระดับสต็อกปกติ ในขณะที่ตลาดมีข้อจำกัดในการขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือน จึงส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันประสบปัญหาน้ำมันปาล์มตกต่ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงให้ผลักดันการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 โดยขอความร่วมมือการใช้ไบโอดีเซล บี 20 และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายไบโอดีเซล บี 20 (เพิ่มหัวจ่ายไบโอดีเซล บี 20) ณ สถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่

Share